Sesh. Sen 26th, 2023


Хусусан мактабларда ташкил этилаётган дурадгорлик устахоналарига малакали мутахасcислар жалб этилиб, бу ерда тайёрланган маҳсулотлар ҳаридорларга етказиб берилмоқда.