Wed. May 22nd, 2024

2023-yil 1-oktyabr holatiga Qo‘qon shahrida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 6949 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,0 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 4427 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar – 515 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 53 ta
Sanoatda – 948 ta
Qurilishda – 246ta
Savdoda – 1587 ta
Tashish va saqlashda – 202 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 190 ta
Axborot va aloqa – 77 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 137  ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 987 taga to‘g‘ri keldi.